Αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού Επεξεργασίας Κειμένου (Δημοτικού)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΕΜΑ
1ΦΕ 1: Πληκτρολόγηση. Περιβάλλον Libre Office Writer. «Τα ρούχα του βασιλιά».