Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι

Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Ι.Ε.Π. (Πράξη 49/15-10-2020), διοργανώνουν Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Ταινίας Μικρού Μήκους (βίντεο) με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. πρωτ. 42856/Θ2/14-3-2017 (ΦΕΚ 950/Β΄) Υ.Α. «Μαθητικός Διαγωνισμός – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα».

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου των παρακάτω Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης:

 • Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας
 • Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης
 • Ανατολικής και Δυτικής Αττικής
 • Αρκαδίας
 • Ηρακλείου
 • Λασιθίου
 • Πειραιά
 • Ρεθύμνης
 • Χανίων

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι διακριθέντες/θείσες μαθητές/τριες θα συμμετάσχουν σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά:

 1. προπαρασκευαστική συνάντηση (σεμινάριο),
 2. εκπαιδευτική επίσκεψη στο «Κρατικό Μουσείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου» στην Πολωνία και
 3. απολογιστική συνάντηση, στην οποία δύνανται να απονέμονται και οι τίτλοι διάκρισης στον διαγωνισμό.

Η πραγματοποίηση της υπό β’ εκπαιδευτικής επίσκεψης προγραμματίζεται ενδεικτικώς εντός των χρονικών διαστημάτων είτε μεταξύ 20/3 και 26/4/2021, είτε μεταξύ 8/7 και 21/7/2021.

3. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αποτελεί το Ολοκαύτωμα των Εβραίων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με ιδιαίτερη μνεία στους Έλληνες Εβραίους. Οι μαθητές/τριες μέσα από τα έργα τους καλούνται να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το θέμα, καθώς και να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία και την επικαιρότητά του στη σύγχρονη ζωή.

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθητές/τριες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα εξοικειωθούν με την επιστημονική και ιστορική έρευνα και θα γίνουν οι ίδιοι ερευνητές του παρελθόντος μέσα από την αναδίφηση και μελέτη πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών. Επιπλέον, ο διαγωνισμός αποτελεί αφορμή για την ενασχόληση των μαθητών/τριών με την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Ολοκαυτώματος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά συγχρόνως και με την ιστορία της τοπικής τους κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες, με την στήριξη των επιβλεπόντων/ουσών εκπαιδευτικών, θα έχουν την ευκαιρία:

 • να ανατρέξουν σε πηγές και να ερευνήσουν ιστορικά αρχεία του τόπου τους,
 • να αναζητήσουν και να συλλέξουν μαρτυρίες επιζησάντων του Ολοκαυτώματος ή και σύγχρονων της εποχής εκείνης, οι οποίοι είναι μάρτυρες περιστατικών διώξεων και ιστοριών διάσωσης των Εβραίων,
 • να μελετήσουν και να γνωρίσουν μέσω της έρευνας την ιστορική διάσταση του Ολοκαυτώματος,
 • να κατανοήσουν, να αναλογιστούν και να διακρίνουν τις διαστάσεις που δύναται να λάβει ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, εστιάζοντας στις συνέπειες του αντισημιτισμού πριν και κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
 • να εκφραστούν ελεύθερα μέσω της δημιουργίας ενός πρωτότυπου έργου πάνω στο θέμα του Ολοκαυτώματος,
 • να αναγνωρίσουν την ατομική ευθύνη των μελών μιας κοινωνίας στην αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού και μισαλλοδοξίας.

5. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να δημιουργήσουν και να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ σχετική ταινία μικρού μήκους (βίντεο). Η δημιουργία των έργων θα γίνει εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι τρία (3) άτομα). Κάθε μαθητής/τρια δεν δύναται να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός έργα.

2. Ένα (1) και μόνο έργο υποβάλλεται ανά συμμετοχή (ατομική ή ομαδική έως τρεις μαθητές/τριες). Κάθε συμμετοχή τελεί υπό την επίβλεψη ενός/μιας εκπαιδευτικού της οικείας σχολικής μονάδας ο/η οποίος/α δύναται να είναι υπεύθυνος/η για περισσότερες συμμετοχές της οικείας σχολικής μονάδας.

3. Ο/Η επιβλέπων/πουσα εκπαιδευτικός εκάστης συμμετοχής αναλαμβάνει την παιδαγωγική υποστήριξη και καθοδήγηση των μαθητών/τριών και μεριμνά για την τήρηση των όρων της παρούσας και για την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών που θα δημιουργήσουν την ταινία μικρού μήκους ή θα συμμετάσχουν σε αυτή με οποιονδήποτε τρόπο. Η συγκατάθεση αφορά τόσο στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό και στη δημόσια προβολή των έργων τους όσο και στη φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση, εάν διακριθούν, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γνωρίζοντας ότι το υλικό αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί για τυχόν περαιτέρω δημόσια προβολή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

4. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό συμπληρώνεται ηλεκτρονική αίτηση με ευθύνη του/της επιβλέποντος/ουσας εκπαιδευτικού εκάστης συμμετοχής (βλ. παρ. 10 αναλυτικά).

5. Επισημαίνεται ότι συμπληρώνεται μία ηλεκτρονική αίτηση ανά συμμετοχή, αναγράφοντας στο σχετικό πεδίο και τον τίτλο του έργου. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων συμμετοχών (έργων) από το ίδιο σχολείο, υποβάλλονται ισάριθμες ηλεκτρονικές αιτήσεις.

6. Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχουν δικαίωμα δημοσιοποίησης και αξιοποίησης των έργων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού με όποιο τρόπο κρίνουν παιδαγωγικά ωφέλιμο, μνημονεύοντας τα στοιχεία των δημιουργών.

6. Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχουν δικαίωμα δημοσιοποίησης και αξιοποίησης των έργων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού με όποιο τρόπο κρίνουν παιδαγωγικά ωφέλιμο, μνημονεύοντας τα στοιχεία των δημιουργών. Οι συντελεστές δεσμεύονται ότι δε θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση των έργων. Οι διακριθείσες μαθητικές δημιουργίες δύνανται να προβληθούν και από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του ΥΠΑΙΘ.

7. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

8. Το ΥΠΑΙΘ διατηρεί, για σπουδαίο λόγο, το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, τροποποίησης των όρων του, μεταβολής της καταληκτικής προθεσμίας συμμετοχής, καθώς και επέκτασης του διαγωνισμού σε περισσότερες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενημερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

9. Το έπαθλο δύναται να τροποποιηθεί λόγω έκτακτων συνθηκών.

10. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του, καθώς επίσης και τη συγκατάθεση όλων των συμμετεχόντων/εμπλεκομένων (μαθητών/τριών, γονέων/κηδεμόνων και επιβλεπόντων/ουσών εκπαιδευτικών) για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τα αναφερόμενα στο Συνημμένο 2 στην παρούσα.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Οι μαθητές/τριες θα δημιουργήσουν ένα βίντεο με μέγιστη διάρκεια έως 6 λεπτά (06΄:00΄΄) συμπεριλαμβανομένων των τίτλων αρχής και τέλους. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στο ότι τα έργα που υπερβαίνουν την ως άνω χρονική διάρκεια (δηλαδή από 06΄:01΄΄ και άνω) αποκλείονται από την υπόλοιπη διαγωνιστική διαδικασία και τίθενται στο αρχείο της υπηρεσίας χωρίς άλλη ειδοποίηση.

• Μέγεθος αρχείου έως 1 GB.

• Μορφή αρχείου WMV, FLV, MP4, MOV, AVI και MP3.

• Το όνομα του αρχείου του έργου (βίντεο) που μεταφορτώνεται (upload) στην πλατφόρμα της Υπηρεσίας Βίντεο του ΠΣΔ παρακαλείσθε όπως συμπίπτει με τον τίτλο του έργου για λόγους καλύτερης διαχείρισης των δεδομένων.

• Το έργο μπορεί να περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες κλπ. Σε περίπτωση που περιλαμβάνει αφήγηση ή/και κείμενα αυτά θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Προαιρετικά, εφόσον το επιθυμούν οι δημιουργοί, δύνανται να συμπεριλάβουν στο έργο μετάφραση ή/και υποτιτλισμό και σε άλλη γλώσσα.

• Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι είτε πρωτότυπο είτε «ελεύθερο δικαιωμάτων» (όπως π.χ. το υλικό το οποίο διατίθεται στη Βιβλιοθήκη Ήχου στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/audiolibrary/music) ή να χρησιμοποιηθεί μετά από σχετική άδεια.

Θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στο έργο.

• Στο έργο πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό.

• Για τη δημιουργία του μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα προγράμματα, όπως π.χ. το Movie Maker (Windows) ή το iMovie.

7. ΠΗΓΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ

Οι μαθητές/τριες μπορούν ενδεικτικά να αντλήσουν ιδέες, πληροφορίες και υλικό από τις παρακάτω ιστοσελίδες:

1. Το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: http://photodentro.edu.gr/lor

2 . Το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ: http://archive.ert.gr

3. Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος: http://www.jewishmuseum.gr

4. Το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης: http://www.jmth.gr

5. Τη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE – I.H.R.A.), στην οποία η Ελλάδα είναι μέλος: https://www.holocaustremembrance.com

Επίσης, για περαιτέρω πηγές και οδηγίες συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να απευθύνονται στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (ταχ. δ/νση: Νίκης 39, Αθήνα 10557, τηλ.: 210 3225582, fax: 210 3231577, e-mail: info@jewishmuseum.gr).

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟ

Βασικές οδηγίες για τη δημιουργία βίντεο έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος (https://www.jewishmuseum.gr/category/ekpedefsi/ekpedefsi-gia-toolokaftoma/mathitikos-diagonismos-vinteo/).

Επιπλέον ενδεικτικές οδηγίες για τη δημιουργία βίντεο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης: http://www.i-create.gr/#sp-seminaria

9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό ορίζεται η Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 23:59 Κυριακή 11 Απριλίου 2021 και ώρα 23:59 .

10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βήμα 1ο: Υποβολή έργου, υπεύθυνων δηλώσεων συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων & διαβιβαστικού του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου

Αποκλειστικά μέσω της Υπηρεσίας Βίντεο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) στον σύνδεσμο https://video.sch.gr υποβάλλονται από τον/την επιβλέποντα/ουσα εκπαιδευτικό τα ακόλουθα:

α) το έργο,

β) οι υπεύθυνες δηλώσεις συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων βάσει του Υποδείγματος που επισυνάπτεται στην παρούσα (βλ. Συν.1) και

γ) το διαβιβαστικό έγγραφο του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των συμμετεχόντων ανά ομάδα και ο τίτλος του έργου.

Τα ανωτέρω β) και γ) στοιχεία υποβάλλονται ως ενιαίο ψηφιοποιημένο αρχείο pdf στην ενότητα «Συνοδευτικό αρχείο» (βήμα 3/4).

 Εφιστούμε την προσοχή σας στην πιστή τήρηση των οδηγιών ανάρτησης του βίντεο και ιδιαίτερα στο βήμα 3/4 «Καθορισμός Δικαιωμάτων» όσον αφορά στις ρυθμίσεις:

 1. για τα Δικαιώματα πρόσβασης και
 2. την ορθή αναγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου olokaftoma@sch.gr
  προκειμένου να είναι προσβάσιμο το βίντεο από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Βήμα 2ο: Υποβολή αίτησης συμμετοχής

Αποκλειστικά μέσω του συνδέσμου του συστήματος «Φόρμες» https://dev-thess.pde.sch.gr/ και ειδικότερα στην Φόρμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» υποβάλλεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα εκπαιδευτικό η αίτηση συμμετοχής (μία αίτηση ανά συμμετοχή).

Στην ενότητα «Ανακοινώσεις» του ως άνω συστήματος «Φόρμες» διατίθενται Εγχειρίδια Οδηγιών:

α) ανάρτησης βίντεο προσαρμοσμένες για τις ανάγκες του εν λόγω διαγωνισμού στην Υπηρεσία Βίντεο του ΠΣΔ και

β) συμπλήρωσης της Φόρμας υποβολής αίτησης στο σύστημα «Φόρμες».

Διευκρινίζεται ότι η σύνδεση τόσο στην Υπηρεσία Βίντεο του ΠΣΔ όσο και στο σύστημα «Φόρμες» θα γίνεται μέσω της κεντρικής υπηρεσίας αυθεντικοποίησης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και η σχετική επικοινωνία στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα διενεργείται μέσω των επίσημων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί της μορφής xxx@sch.gr.

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ

• Τα έργα θα αξιολογηθούν από άμισθη Επιτροπή Αξιολόγησης.

• Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει με βάση τη συνάφειά τους με το θέμα, την πρωτοτυπία τους, την αισθητική τους απόδοση και τους εκπαιδευτικούς στόχους της παρούσας πρόσκλησης.

• Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βραβεύσει τα πέντε (5) καλύτερα έργα, ενώ θα απονεμηθούν και τιμητικοί έπαινοι.

• Οι δημιουργοί των πέντε (5) καλύτερων έργων θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα ταξιδέψουν δωρεάν, συνοδεία εκπαιδευτικών, στην Πολωνία στο Κρατικό Μνημείο και Μουσείο του Άουσβιτς. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα για εναλλακτικό έπαθλο σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών.

• Ομοίως με τους παραπάνω, οι δημιουργοί έργων, στους οποίους θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι, ενδέχεται να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κρατικό Μνημείο και Μουσείο του Άουσβιτς στην Πολωνία.

• Σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3442173, καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mdoee@minedu.gov.gr
Λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων και την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας προκρίνεται η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για παροχή διευκρινίσεων.

Η παρούσα πρόσκληση με τα συνημμένα της καθώς και τα εγχειρίδια οδηγιών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ στον σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/lykeio-2/mathites-lykeiou

Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ε.Ο.Δ.Υ. για την προστασία από τον COVID-19

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας, καθώς και για την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης και της αφίσας του 7ου Μαθητικού διαγωνισμού στους πίνακες ανακοινώσεων των εν λόγω σχολικών μονάδων με ευθύνη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας της οικείας σχολικής μονάδας

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.